ProfileMB98908 (MASKE)

PROFILE DETAILS
DATE OF BIRTH : 15/08/1997
SEX : MALE
HEIGHT : 5' 07"
CASTE : 96 KULI
EDUCATION : B.E CIVIL
OCCUPATION : SR..EXECUTIVE @ GALAXY SURFACTANTS MUMBAI/Rs 11.50 L PA
BLOOD GROUP/WEIGHT : B+ / 65 kg
SPECTACLE/LENS : No/No
COMPLEXION : GORA
GOTRA & DEVAK : SURYACHA KADYA
BIRTH PLACE : DHARASHIV 04:00 PM
MANGAL : No
DIET : N/A
HORO DETAILS : DHANU/PURVA SHADHA/UNSPECIFIED/UNSPECIFIED/UNSPECIFIED
FAMILY BACKGROUND
FATHER : Yes
MOTHER : Yes
BROTHER : 2 - 1 MARRIED
SISTER : 0
MAMA : MOHITE- DHARASHIV
RELATIVES : [SANJAY NARAYAN MOHITE ( MAMA - DHARASHIV), SOU.KUSUM JYOTIBA KHADKE ( AATYA - RUI- DHARASHIV), SOURABH.SUHASINI VITTHAL JADHAV ( AATYA- DHOKI), SOU.MANGAL SHIVAJI KAWALE, SOU.KAMAL ANKUSH KAWALE ( AATYA - KOUDGAON, AMBAJOGAI., SOU.NANDA DILIP PATIL ( MAVSHI- KHANAPUR- DHARASHIV), VIJU PATIL ( PUNE ) , MANJULDAS BHISE ( RAIGHAVHAN ) , PRAMOD MANE ( SOLAPUR) , DIPAK MAGAR ( HALADGAON, DHARASHIV), DATTATRAYA SHENDGE ( TUGAON - DHARASHIV/, MADHAV PATIL ( MANGAL VEDHA- SOLAPUR), SOPAN MANE( SOLAPUR), SAMUDRE ( DHOKI- DHARASHIV), VISHNU WAKURE ( DHOKI), ARUN LANGDE (DHOKI), SAMBHAJI TEKALE( KOLHEGAON), ANIL TEKALE ( KOLHEGAON), NARAYAN MULE( MALKARANJA), BHARAT BHOSALE ( AAWAD SHIRPURA).]
PARENTS RESIDING IN : LATUR
NATIVE PLACE : DHARASHIV-DHARASHIV
FAMILY WEALTH :
EXPECTATION
AGE DIFFERENCE UPTO : 5 YEARS
EXPECTED HEIGHT : 5' 07" +
EDUCATION : GRADUATION
OCCUPATION :
EXPECTED CASTE : 96 KULI MARATHA
DIVORCEE : NO
MANGAL : No
PREFERRED CITY : LATUR, DHARASHIV, SOLAPUR